انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران- جوایز
منتخبین پژوهشگر برجسته منتخبین پژوهشگر برجسته

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/20 | 
منتخبین پژوهشگر برجسته- دوره های گذشته
 
۱۳۹۰-۲۰۱۱ ۱۳۹۱-۲۰۱۲
دکتر منصور نیکخواه بهرامی
دانشگاه تهران
دکتر ابراهیم اسماعیل زاده
دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۲-۲۰۱۳ ۱۳۹۳-۲۰۱۴
مرحوم دکتر محمدحسین کارگر نوین
دانشگاه صنعتی شریف
دکتر محمدتقی احمدیان
دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۴-۲۰۱۵ ۱۳۹۵-۲۰۱۶
مرحوم دکتر سیامک اسماعیل زاده خادم
دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سعید ضیائی راد
دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۳۹۶-۲۰۱۷ ۱۳۹۷-۲۰۱۸
دکتر علی اصغر جعفری
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر شاهرخ حسینی هاشمی
دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳۹۸-۲۰۱۹ ۱۳۹۹-۲۰۲۰
دکتر فیروز بختیاری نژاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر مهدی بهزاد
دانشگاه صنعتی شریف
۱۴۰۰-۲۰۲۱ ۱۴۰۱-۲۰۲۲
مرحوم دکتر حمید احمدیان
دانشگاه علم و صنعت ایران

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران:
http://isav.ir/find.php?item=1.80.25.fa
برگشت به اصل مطلب