ISAV
ISAV
  • اعضاء اصلی هیات مدیره:

- آقای دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی، رئيس

- آقای دکتر داوود یونسیان، نائب رئیس

- آقای دکتر علی­ اصغر جعفری، خزانه دار

- آقای دکتر کمال الدین فرزان، دبیر

- آقای دکتر حميد مهديقلی

- آقای دکتر حمید احمدیان

- آقای دکتر محمدرضا حائری یزدی

 

  • اعضاء علی البدل هیات مدیره:

- آقای دکتر مهدی سرمست

- خانم دکتر صدیقه بصیرجعفری

 

  • بازرسان

- آقای مهندس مهدی نجاتی، بازرس اصلی

- آقای مهندس حسین وروانی فراهانی، بازرس علی البدل