• ساختمان دانشگاه علامه طباطبائی- طبقه سوم شمالی- واحد 306
  • 021-81032323
  • info@isav.ir

اولین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مشاهده سایت

دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف

مشاهده سایت

سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات به میزبانی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مشاهده سایت

چهارمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات به میزبانی دانشگاه علم و صنعت ایران

مشاهده سایت

پنجمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات به میزبانی دانشگاه تهران

مشاهده سایت

ششمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات به میزبانی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مشاهده سایت

هفتمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف

مشاهده سایت

هشتمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی

مشاهده سایت

نهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات به میزبانی دانشگاه علم و صنعت ایران

مشاهده سایت

دهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات به میزبانی دانشگاه تهران

مشاهده سایت