کنفرانس های انجمن

هفتمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات هشتمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
ششمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات پنجمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
چهارمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات اولین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات