• شهرک غرب، پیروزان جنوبی، ساختمان اسری، طبقه همكف
  • 021-88369725
  • info@isav.ir

اعضا هیئت موسس :

 

دکتر حمید احمدیان دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر سیامک اسماعیل زاده خادم دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمد اقتصاد دانشگاه شیراز
دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر فیروز بختیاری نژاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر مهدی بهزاد دانشگاه صنعتی شریف
دکتر سید مهدی زهرایی دانشگاه تهران
دکتر علی صالح زاده نوبری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر سعید ضیائی راد دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر محمد محجوب دانشگاه تهران
دکتر مرتضی منتظری قهجاورستانی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر عقیل یوسفی کما دانشگاه تهران