• شهرک غرب، پیروزان جنوبی، ساختمان اسری، طبقه همكف
  • 021-88369725
  • info@isav.ir

هیئت مدیره دوره پنجم (فعلی)

ردیف نام و نام خانوادگی سمت محل اشتغال
۱ دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۲ دکتر حمید مهدیقلی
نایب رئیس دانشگاه صنعتی شریف
۳ دکتر علی اصغر جعفری
خزانه دار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۴ دکتر فریناز فروزش
عضو دانشگاه آزاد اسلامی
۵ دکتر محمدرضا الهامی عضو دانشگاه جامع امام حسین (ع)
۶ دکتر آرش بهرامی
عضو دانشگاه تهران
۷ دکتر مریم قصاب زاده
عضو دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۸ دکتر عباس رهی
علی البدل دانشگاه شهید بهشتی
۹ دکتر مجید رجبی
علی البدل دانشگاه علم وصنعت ایران
۱۰ دکتر داوود یونسیان
بازرس اصلی دانشگاه علم وصنعت ایران
۱۱ دکتر مهدی نجاتی
بازرس علی البدل دانشگاه صنعتی مالک اشتر

هیئت مدیره دوره چهارم

ردیف نام و نام خانوادگی سمت محل اشتغال
۱ دکتر داوود یونسیان رئیس دانشگاه علم وصنعت ایران
۲ دکتر علی اصغر جعفری نایب رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۳ دکتر محمدرضا حائری یزدی خزانه دار دانشگاه تهران
۴ دکتر عباس رهی عضو دانشگاه شهید بهشتی
۵ دکتر محمدرضا الهامی عضو دانشگاه جامع امام حسین (ع)
۶ دکتر کمال الدین فرزانه عضو صنعت
۷ دکتر فریناز فروزش عضو دانشگاه آزاد اسلامی
۸ دکتر مریم قصاب زاده علی البدل دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۹ دکتر صدیقه بصیرجعفری علی البدل دانشگاه صدا و سیما
۱۰ دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی بازرس اصلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۱ دکتر حمید مهدیقلی بازرس علی البدل دانشگاه صنعتی شریف

هیئت مدیره دوره سوم

ردیف نام و نام خانوادگی سمت محل اشتغال
۱ دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۲ دکتر داوود یونسیان نایب رئیس دانشگاه علم وصنعت ایران
۳ دکتر علی­ اصغر جعفری خزانه دار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۴ دکتر حمید مهدیقلی عضو دانشگاه صنعتی شریف
۵ دکتر حمید احمدیان عضو دانشگاه علم وصنعت ایران
۶ دکتر کمال الدین فرزانه عضو صنعت
۷ دکتر محمدرضا حائری یزدی عضو دانشگاه تهران
۸ دکتر مهدی سرمست علی البدل دانشگاه آزاد اسلامی
۹ دکتر صدیقه بصیرجعفری علی البدل دانشگاه صدا و سیما
۱۰ دکتر مهدی نجاتی بازرس اصلی دانشگاه مالک اشتر
۱۱ مهندس حسین وروانی فراهانی بازرس علی البدل صنعت

هیئت مدیره دوره دوم

ردیف نام و نام خانوادگی سمت محل اشتغال
۱ دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۲ دکتر محمد محجوب
نایب رئیس
دانشگاه تهران
۳ دکتر فیروز بختیاری نژاد
عضو دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۴ دکتر حمید مهدیقلی عضو دانشگاه صنعتی شریف
۵ دکتر داود یونسیان
عضو
دانشگاه علم وصنعت ایران
۶ دکتر فرهنگ هنرور عضو دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۷ دکتر سعید شکراللهی خزانه دار دانشگاه مالک اشتر
۸ دکتر محمد تقی احمدیان علی البدل دانشگاه صنعتی شریف
۹ مهندس حسین وروانی فراهانی علی البدل صنعت
۱۰ دکتر مهدی سرمست بازرس اصلی دانشگاه آزاد اسلامی
۱۱ دکتر مهدی نجاتی بازرس علی البدل دانشگاه مالک اشتر

هیئت مدیره دوره اول

ردیف نام و نام خانوادگی سمت محل اشتغال
۱ دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۲ دکتر فیروز بختیاری نژاد عضو دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۳ دکتر حمید احمدیان عضو دانشگاه علم وصنعت ایران
۴ دکتر حمید مهدیقلی عضو دانشگاه صنعتی شریف
۵ دکتر محمد محجوب جهرمی نایب رئیس دانشگاه تهران
۶ دکتر علی صالح زاده نوبری عضو دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۷ دکتر سعید شکراللهی خزانه دار دانشگاه مالک اشتر
۸ دکتر سید مهدی زهرایی علی البدل دانشگاه تهران
۹ دکتر مرتضی منتظری  علی البدل دانشگاه علم وصنعت ایران
۱۰ دکتر عقیل یوسفی کما     بازرس اصلی دانشگاه تهران
۱۱ دکتر مهیار نراقی     بازرس علی البدل دانشگاه صنعتی امیرکبیر