• شهرک غرب، پیروزان جنوبی، ساختمان اسری، طبقه همكف
  • 021-88369725
  • info@isav.ir

سال ۱۳۹۲-۲۰۱۳

مرحوم دکتر محمدحسین کارگر نوین

دانشگاه صنعتی شریف

سال ۱۳۹۱-۲۰۱۲

دکتر ابراهیم اسماعیل زاده 

دانشگاه صنعتی شریف

سال ۱۳۹۰- ۲۰۱۱

دکتر منصور نیکخواه بهرامی

دانشگاه تهران

سال ۱۳۹۵-۲۰۱۶

دکتر سعید ضیائی راد

دانشگاه صنعتی اصفهان

سال ۱۳۹۴-۲۰۱۵

مرحوم دکتر سیامک اسماعیل زاده خادم

دانشگاه تربیت مدرس

سال ۱۳۹۳-۲۰۱۴

دکتر محمدتقی احمدیان

دانشگاه صنعتی شریف

سال ۱۳۹۸-۲۰۱۹

دکتر فیروز بختیاری نژاد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سال ۱۳۹۷-۲۰۱۸

دکتر شاهرخ حسینی هاشمی

دانشگاه علم و صنعت ایران

سال ۱۳۹۶-۲۰۱۷

دکتر علی اصغر جعفری

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سال ۱۳۹۹-۲۰۲۰

دکتر مهدی بهزاد

دانشگاه صنعتی شریف