معرفی

به منظور گسترش و ارتقای علم آکوستیک و ارتعاشات، توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های تخصصی ارتعاشات و آکوستیک، انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران در سال ۱۳۸۹ تاسیس گردید.

اعضاء هیات موسس انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران 
دکتر حمید احمدیاندانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر سیامک اسماعیل زاده خادمدانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمد اقتصاددانشگاه شیراز
دکتر عبدالرضا اوحدی همدانیدانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر فیروز بختیاری نژاددانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر مهدی بهزاددانشگاه صنعتی شریف
دکتر سید مهدی زهراییدانشگاه تهران
دکتر علی صالح زاده نوبریدانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر سعید ضیائی راددانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر محمد محجوبدانشگاه تهران
دکتر مرتضی منتظری قهجاورستانیدانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر عقیل یوسفی کمادانشگاه تهران

وظایف و فعالیت ها

*انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با کمک محققان و متخصصانی که به گونه ای در علم ارتعاشات، آکوستیک و کنترل صدا و ارتعاش فعالیت دارند.

*همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

*ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و اساتید ممتاز

*ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، مشاوره فنی و تدوین استانداردها

*برگزاری گردهمایی های علمی در سطح منطقه ای، ملی و بین المللی