عضویت

انواع و شرایط عضویت

عضویت پیوسته: کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی مکانیک، هوافضا، برق، عمران، مهندسی پزشکی، مکاترونیک، کشتی سازی، خودرو، راه آهن، فیزیک، معماری و سایر رشته های مرتبط باشند؛ و فعالیت های شاخص در زمینه صدا و ارتعاش داشته اند؛ با نظر هیئت مدیره می توانند به عضویت پیوسته انجمن در آیند.

عضویت وابسته: اشخاصی که حداقل دارای درجه کارشناسی هستند و به صورت فعال در یکی از رشته های مذکور در بند اول شاغل باشند، می توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.

عضویت حقوقی: سازمان هایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط به انجمن فعالیت دارند، می توانند به عضویت حقوقی انجمن در آیند.

عضویت افتخاری: شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنها در زمینه های ارتعاشات و آکوستیک حائز اهمیت و شاخص باشند، می توانند به عضویت افتخاری انجمن درآیند.

عضویت دانشجویی: کلیه دانشجویانی که در رشته های مهندسی مکانیک، هوافضا، برق، عمران، مهندسی پزشکی، مکاترونیک، کشتی سازی، فیزیک و سایر رشته های مرتبط باشند، می توانند به عضویت دانشجویی انجمن درآیند.