در حدود یک دهه از اولین بهره برداری از قابلیت استفاده از امواج فراصوت به منظور جابه جایی ذرات در محیط های سیال گون می گذرد.